Rozšířená výuka matematiky

Zpráva pro zájemce o zařazení do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky ve školním roce 2024/2025

Pro zařazení žáka do třídy s rozšířenu výukou matematiky dle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ředitelka školy stanovila tyto podmínky:

 1. Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena jedna třída s rozšířenou výukou matematiky s maximální kapacitou 24 žáků.
 2. Zájemci o 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky projdou písemnou zkouškou, jejíž výsledky rozhodnou o zařazení žáka do matematické třídy.
 3. V zařazovací zkoušce uspějí ti žáci, kteří získají alespoň 22 bodů z celkového počtu 40 bodů.
 4. V případě rovnosti bodů přijímací zkoušky u jednotlivých uchazečů rozhodnou další kritéria:
  • známka z matematiky v I. pololetí 5. ročníku
  • průměrný prospěch v I. pololetí 5. ročníku
 5. Na základě výsledků zkoušky budou přednostně zařazováni žáci kmenoví, žáci spádoví a přijatí žáci ze ZŠ Trojská, pro které jsme od II. stupně školou spádovou. Zbývající volná místa budou obsazena nespádovými žáky dle dosažených výsledků.
 6. Naši žáci 5. ročníku budou informováni o aktuálním termínu zkoušky a podmínkách jejího konání na začátku měsíce dubna prostřednictvím svých třídních učitelek a informací zveřejněné na webových stránkách.
 7. Zájemci o matematickou třídu z jiných škol budou taktéž informováni o možnostech, podmínkách a termínu přihlášení k zařazovací zkoušce.