Povinné informace

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2019

Plán rozpočtu 2019


Zřizovací listina

vydaná 19.12. 2001, kterou se dnem 1.1. 2002 zřizuje Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 jako příspěvková organizace. IČO: 60 461 845 IZO: 102 261 253

Ředitel školy: Mgr. Zbyněk Drozda, jmenován ředitelkou odboru školství MHMP ing.DášouHostašovou dne 13.6.2002, s účinností od 1.8.2002 na základě výsledků konkurzního řízení.

Poskytování informací a vyřizování podnětů, oznámení a stížností je v kompetenci ředitele školy. Vymezení pravomoci ředitele školy je stanoveno zákonem č. 561/2004 Ředitel školy podle školského zákona č. 561/2004 Sb. v oblastí informací:

 • §10 (3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílají zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 • § 164
  1. Ředitel školy a školského zařízení
   1. rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
   2. odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
   3. odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
   4. vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
   5. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
   6. zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
   7. zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
   8. odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
  2. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
 • §165
  1. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále
   1. stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
   2. odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
   3. předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.
  2. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
   1. přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
   2. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
   3. odkladu povinné školní docházky podle § 37,
   4. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
   5. přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. l a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
   6. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
   7. přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
   8. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
   9. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
   10. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
   11. uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
  3. povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.


 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem Výzvy 02_18_064 Šablony II – hlavní město Praha

Název projektu: ZŠ Na Šutce 28

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0014109

Zahájení realizace projektu: 1.9.2019

Ukončení realizace projektu: 31.8.2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 2.016.367,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projektem jsou podporovány aktivity ZŠ a ŠD:

 • Personální podpora: školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP.

 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 • Projektová výuka

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

 • Zájmové kluby: čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základních škol. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

V Praze dne 22.10.2019

Mgr. Zbyněk Drozda

ředitel školy