Povinné informace

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2018


 

Zřizovací listina

vydaná 19.12. 2001, kterou se dnem 1.1. 2002 zřizuje Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 jako příspěvková organizace. IČO: 60 461 845 IZO: 102 261 253

Ředitel školy: Mgr. Zbyněk Drozda, jmenován ředitelkou odboru školství MHMP ing.DášouHostašovou dne 13.6.2002, s účinností od 1.8.2002 na základě výsledků konkurzního řízení.

Poskytování informací a vyřizování podnětů, oznámení a stížností je v kompetenci ředitele školy. Vymezení pravomoci ředitele školy je stanoveno zákonem č. 561/2004 Ředitel školy podle školského zákona č. 561/2004 Sb. v oblastí informací:

 • §10 (3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílají zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 • § 164
  1. Ředitel školy a školského zařízení
   1. rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
   2. odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
   3. odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
   4. vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
   5. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
   6. zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
   7. zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
   8. odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
  2. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
 • §165
  1. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále
   1. stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
   2. odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
   3. předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.
  2. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
   1. přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
   2. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
   3. odkladu povinné školní docházky podle § 37,
   4. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
   5. přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. l a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
   6. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
   7. přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
   8. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
   9. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
   10. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
   11. uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
  3. povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.


Naše škola bude čerpat finanční prostředky z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které spolufinancuje Evropská unie

Název projektu: ZŠ Na Šutce 23

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004041

Zahájení realizace projektu: 1.9.2017

Ukončení realizace projektu: 31.8.2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 132 912,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky, mentoring a inkluzi a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluze.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti mentoringu.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

Mgr.Zbyněk Drozda, ředitel školy