Změna v opatřeních od 19. 2.2022

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

od 19. 2. 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ruší povinné testování ve školách a zaměstnanců, dále však bude platit nyní platné mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu (ZDE), ve znění mimořádného opatření (ZDE), ve znění mimořádného opatření (ZDE), a s účinností od 15. 2. 2022 ve znění mimořádného opatření (ZDE).

Povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření, se ruší, tzn.:

 • povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka, zaměstnance se ruší a školy KHS nekontaktují,
 • školy již neposkytují KHS seznamy žáků a zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt,
 • školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje žáků a zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská zařízení oprávněny předávat osobní údaje),
 • zákonní zástupci, zaměstnanci, žáci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

Dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nadále nepatří do školy či školského zařízení

 • V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
 • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

Z povinného nošení ochranného prostředku jsou vyjmuty

 • žáci, pokud jsou usazeni a je současně přítomno pouze 50 žáků,
 • u účinností od 15. 2. 2022 pedagogický pracovník při poskytování vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byl očkován posilovací dávkou,
 • další zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
 • žáci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • pedagogický pracovník v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory při pobytu na škole v přírodě, LVVZ)
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Eva Rambousková, zástupce ředitele pro I. stupeň

 


Dalši příspěvky