ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Novinkypro rodiče

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

zápis k základnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy, které se v porovnání s uplynulým rokem nijak nezměnilyviz §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

I tentokrát jsme bohužel nuceni přizpůsobit organizaci zápisu epidemiologickým opatřením tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zdravotní rizika nám neumožňují setkat se s Vámi a Vašimi dětmi přímo ve škole, zápis k základnímu vzdělávání bude probíhat dle níže uvedených pokynů.

Zápis k základnímu vzdělávání se uskuteční v termínu od 12. 4. do 28. 4. 2021.

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne bez osobní přítomnosti dětí!

Rodiče či zákonní zástupci dítěte žádající o přijetí do 1. třídy vyplní:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – formulář „Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.PDF

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.DOCX

Čitelně vyplňte e-mail a telefonní číslo pro sdělení registračního čísla.

Řádně vyplněnou a podepsanou „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ zákonní zástupci mohou doručit jedním z těchto způsobů:

  1. do datové schránky školy (b8kw763)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: rambouskova@zssutka.cz
  3. poštou
  4. osobním doručením do schránky školy (schránka je umístěna u hlavního vchodu do budovy školy) – obálku s žádostí prosím označit „ZÁPIS“
  5. nemáte-li možnost výše uvedenými způsoby žádost doručit, můžeme ji ve výjimečném případě převzít osobně v úředních dnech školy 26. 4. a 28. 4. 2021 od 9:00 do 16:00. Tento způsob podání oznamte e-mailem na adrese: rambouskova@zssutka.cz

Důležité upozornění:

Na žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je nutný podpis obou zákonných zástupců dítěte. Tzn. oba zákonní zástupci tímto podpisem vyjadřují svůj souhlas s přijetím dítěte do naší školy.

K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie bude součástí spisu.

Originály všech dokumentů (rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu – OP/cestovní pas matky nebo otce) budou ověřovány v červnu, kdy předpokládáme, že se uskuteční schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Nemáte-li možnost žádost a rodný list krýt heslem v zájmu ochrany osobních údajů, doporučujeme zvolit pro postoupení dokumentů do školy osobní doručení do schránky školy před hlavním vchodem, doručení prostřednictvím poštovní korespondence, popř. využít termín výše uvedených úředních dní – viz bod 3, 4, 5.

 

Rodiče či zákonní zástupci dítěte žádající o odklad povinné školní docházky vyplní:

  • Žádost o odklad povinné školní docházky (dokument je také k dispozici ke stažení na webových stránkách školy)

Žádost o odklad školní docházky.PDF

Žádost o odklad školní docházky.DOC

Součástí této žádosti je i potvrzení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že jste v důsledku přijetí krizových opatření včas neobdrželi potřebná doporučení, podejte pouze žádost o odklad školní docházky v termínu zápisu (tj. 12. 4. – 28. 4. 2021), správní řízení bude přerušeno a teprve po doručení obou příloh bude řízení ukončeno.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo o odkladu školní docházky:

Rozhodnutí ředitele školy budou zveřejněna na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vchodu do budovy. Seznam žáků bude zpracován pod přidělenými registračními čísly, která budete znát.

Možnost konzultace:

V případě, že se vyskytnou překážky, které Vám zamezí podat žádost k základnímu vzdělávání v uvedeném termínu, nebo budete mít jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím elektronické pošty (rambouskova@zssutka.cz), nebo telefonicky +420 774 432 909.

Všechny dokumenty potřebné pro zápis jsou k dispozici na webových stránkách školy:  

 Zápis do prvního ročníku

Těšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi!

Mgr. Zbyněk Drozda

ředitel školy

 


Dalši příspěvky