Zápis do 1. ročníku

Novinkypro rodiče

Zápis do 1. ročníku proběhne v naší škole v pondělí 6. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin v úterý 7. 4. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin.\r\n\r\nPro školní rok 2020/2021 budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2020 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se s dítětem dostaví jeho zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u občanů států EU) a průkaz zdravotního pojištění.\r\n\r\n \r\n\r\nDůležité upozornění:\r\n\r\nNa žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je nutný podpis obou zákonných zástupců dítěte. Tj. oba zákonní zástupci tímto podpisem vyjadřují svůj souhlas s přijetím dítěte do naší školy.\r\n\r\n \r\n\r\nJe možné postupovat takto:\r\n

  \r\n

 1. K zápisu se dostaví oba zákonní zástupci a žádost vyplní na místě.
 2. \r\n

 3. Dostaví-li se k zápisu jen jeden zákonný zástupce (druhý z jakéhokoliv důvodu nemůže), má možnost si přinést již vyplněnou a oběma podepsanou žádost nebo ověřenou plnou moc podepsanou druhým zákonným zástupcem.
 4. \r\n

\r\nV případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zápisu nebo v případě, že se nemůžete v uvedených dnech k zápisu ze závažných důvodů dostavit, je možné se na nás obrátit 21. 3. 2020 v „Den otevřených dveří“, popřípadě nás kontaktujte telefonicky na čísle 284 685 856, l. 35, dále e-mailem rambouskova@zssutka.cz. \r\n\r\n \r\n\r\nKritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021\r\n\r\nŘeditel Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28 stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy. Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění.\r\n\r\n \r\n\r\nDo prvních tříd Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28 se přijímají děti podle následujících kritérií:\r\n

  \r\n

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
 2. \r\n

 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 4. \r\n

 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
 6. \r\n

 7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 8. \r\n

 9. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 10. \r\n

 11. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.
 12. \r\n

\r\nStanovení pořadí\r\n\r\nPořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.\r\n\r\nDoplňující informace:\r\n\r\nMožnost nastoupit do 1. třídy pro nešestileté děti \r\n\r\nDítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.\r\n\r\n \r\n\r\nOdklad povinné školní docházky \r\n\r\nO odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.\r\n\r\nNa rozhodování ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o přijetí do prvního ročníku a o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (§ 165 odst. 2 školského zákona).\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nKe stažení:\r\n

  \r\n

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. \r\n

 3. Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání
 4. \r\n

 5. Žádost o odklad školní docházky
 6. \r\n

 7. Plná moc – souhlas zákonného zástupce
 8. \r\n

 9. Spádovost – školský obvod ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28
 10. \r\n

\r\n \r\n\r\nMgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\nPraha, 13. 1. 2020\r\n\r\n 


Dalši příspěvky