Výsledky voleb do školské rady

Novinkypro rodičeŠkolská rada
Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě

Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 3.11.2017, kdy byla prostřednictvím webových stránek školy a umístěním na informační tabuli školy předána informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků.  Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do  termínu 15.11.2017 na adresu školy.

 1. Do stanoveného termínu byl podány čtyři návrhy na kandidátky do školské rady:
  1. Paní MUDr. Markéta Skácelová, maminka žaků 1. a  ročníku
  2. Paní Mgr. Magdalena Česneková,  maminka žáka 6. ročníku
  3. Paní Mgr. Markéta Lexová,  maminka  žaků 1. a 3.ročníku
  4. Paní Ing. Veronika Červinková, maminka  žaků 2. a 7.ročníku

Ředitel školy jmenoval tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:

a) Mgr. Dana Čihařová

b) Mgr. Šárka Pelikánová

c) Bc. Petr Malknecht, Dis.

Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

Volby proběhly ve dnech 18.12.a 19.12.2017. Dostavilo se 131 oprávněných voličů, to je 27,93%  oprávněných voličů a z toho bylo 128 platných volebních lístků, 3 neplatné volební lístky.

Účast je zaznamenána jejich podpisy na prezenčních listinách – seznamech žáků celé školy. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátky vhodili do hlasovací urny.

Výsledek voleb zákonného zástupce žáků do školské rady je tento:

 1. Paní Ing. Veronika Červinková byla zvolena zástupcem zákonných zástupců žáků ve školské radě 47 hlasy oprávněných voličů, to je 35,88 % oprávněných voličů.
 2. Paní MUDr. Markéta Skácelová získala 36 hlasů oprávněných voličů (27,48 %)
 3. Paní Mgr. Markéta Lexová získala 35 hlasů oprávněných voličů (26,72 %)
 4. Paní Mgr. Magdalena Česneková získala 10 hlasů oprávněných voličů (7,63%)

 

 1. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou obce.

 

 1. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvolenému zástupci do školské rady a byl zaslán zřizovateli.

V Praze  dne 19.12.2017

Mgr. Dana Čihařová

Mgr.Šárka Pelikánová

Bc.Petr Malknecht, DiS

Výsledky volby zástupce pedagogického sboru naleznete zde.


Dalši příspěvky