Výsledky voleb do školské rady

Novinkypro rodičeŠkolská rada

Vážení rodiče, dovolte, abych vás informoval o výsledku voleb do školské rady naší školy.

Volby do Školské rady byly vyhlášeny ředitelem školy dne 14. 5. 2021, kdy byla prostřednictvím webových stránek školy a umístěním na informační tabuli školy předána informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků. Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 21. 5. 2021 na adresu školy.

1. Výsledky volby zástupce rodičů

Do stanoveného termínu byl podán jeden návrh na kandidaturu do Školské rady:
Pan Jan Jeřábek – zákonný zástupce žáka 8. ročníku.
Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:
Volby proběhly ve dnech 22. 6. a 23. 6. 2021. Dostavilo se 44 oprávněných voličů,
to je 8, 286 % oprávněných voličů. Všech 44 volebních lístků bylo platných.
Volby proběhly s těmito výsledky:
Pana Jana Jeřábka volilo zástupem rodičů do Školské rady 44 voliči, to je 8, 2 % oprávněných voličů. Bohužel, za platné se považují volby, kterých se účastní minimálně 20% všech oprávněných osob. Z tohoto důvodu nebyl kandidát zvolen. Volby se musí opakovat. Nejlépe v září po návratu žáků do školy. O termínu voleb budete včas informováni.

2. Výsledky volby zástupce pedagogických pracovníků

K 22.5.2021, tj. do stanoveného termínu, byl podán pedagogickým sborem jeden návrh na kandidaturu do Školské rady:
Mgr. Vojtěch Bartoš – učitel tělesné výchovy a výchovy k občanství
Volby proběhly dne 23.6.2021s těmito výsledky:
Dostavilo se 48 oprávněných voličů z celkového počtu 52 pedagogických pracovníků, tj. 92.30 % oprávněných voličů. Volebních lístků bylo 48, 2 hlasovací lístky nebyly platné,
4 pedagogičtí pracovníci se volby nezúčastnili.
Účast voličů je zaznamenána jejich podpisy na prezenční listině – seznamu pedagogických pracovníků celé školy.
Pan učitel Mgr.Vojtěch Bartoš byl zvolen s celkovým počtem 46 hlasů, tj. 88,46 % z celkového počtu voličů.

3. Jmenování zástupce zřizovatele školy do školské rady

Rada městské části Praha 8 dle usnesení ze dne 26.05.2021 (č. Usn RMC 0212/2021) jmenovala zástupkyní zřizovatele do Školské rady naší školy paní RNDr. Danu Blahunkovou.
Všem zvoleným a jmenovaným členům Školské rady blahopřeji. Děkuji i kandidátům neúspěšným za jejich zájem a odvahu pustit se do volebního boje. V neposlední řadě děkuji všem, kteří se jako voliči voleb do Školské rady zúčastnili.

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy
V Praze 29.6.2021


Dalši příspěvky