Výsledky voleb do školské rady

Novinkypro rodičeŠkolská rada

 Zápis o volbě zástupce pedagogického sboru ve Školské radě

  1. Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 3. 11. 2017, kdy byla předána informace o vyhlášení voleb do Školské rady zákonným zástupcům žáků prostřednictvím webových stránek školy, dále umístěním na informační tabuli školy. Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce i pedagogický sbor do termínu 16. 11. 2017 na adresu školy.

 

  1. Ředitel školy jmenoval tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:

Mgr. Eva Rambousková

Mgr. Marie Malimánková

Renata Fryčová

  1. K 16. 11. 2017, tj. do stanoveného termínu, byl podán pedagogickým sborem návrh na kandidaturu do Školské rady:

              Jan Krupička – učitel tělesné výchovy

  1. Volební komise přepočítala hlasy s těmito výsledky:

Volby proběhly dne 18. a 19. 12. 2017.

Dostavilo se 35 oprávněných voličů z celkového počtu 44 pedagogických pracovníků, tj. 79,55% oprávněných voličů. Volebních lístků bylo 35, 2 hlasovací lístky nebyly platné, 9 pedagogických pracovníků se volby nezúčastnilo.

Účast voličů je zaznamenána jejich podpisy na prezenční listině – seznamu pedagogických pracovníků celé školy.

Výsledek voleb pedagogického sboru do Školské rady je tento:

      Pan Jan Krupička byl zvolen s celkovým počtem 33 hlasů, tj. 94,29 % z celkového počtu voličů.

  1. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou obce.
  2. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení – 1 výtisk byl předán řediteli školy, 1 výtisk zvolenému zástupci do Školské rady a 1 výtisk byl zaslán zřizovateli.

V Praze dne 19. 12. 2017

Mgr. Eva Rambousková

Mgr. Marie Malimánková

Renata Fryčová

Výsledky volby zástupce zákonných zástupců žáků naleznete zde.

 

 


Dalši příspěvky