Termín zařazovací zkoušky

Novinkypro rodičepro žáky

Termín zařazovací zkoušky do matematické třídy

Informace  pro rodiče  žáků, kteří mají zájem o matematickou třídu

 Zařazovací písemná zkouška se uskuteční v pondělí  15.6.2020  dle  tohoto harmonogramu:

1)Pro žáky 5.ročníku přihlášené k prezenční výuce skupin  A, 5.B a 5.A,B  se

zařazovací zkouška koná od 8.00 v učebnách na III. patře  (budou otevřeny od 7.45)

  1. skupina  žáci  5. A     (p.uč.Černé)
  2. skupina žáci  5. B      (p.uč.Klimešové)
  3. skupina žáci  5. A, B  (p.asist.Sitarčíkové)

Skupiny je nutné zachovat !

2)Žáci 5.A,B naší školy,  kteří nezahájili prezenční výuku 25.5.2020  a žáci z jiných škol přihlášených k zařazovací zkoušce do mat. třídy, zahájí zkoušku v 10.00 hod. v učebnách na III. patře

  1. skupina  žáci  5. A, B
  2. skupina žáků z jiných škol
  3. skupina žáků z jiných škol

Tito žáci budou vyzvednuti v 9.30 před budovou školy, rozděleni do skupin max. po 15 žácích a po seznámení s podmínkami ochrany zdraví při pobytu ve škole budou odvedeni do tříd.

Před vstupem do školy odevzdají ped. pracovníkovi, který žáky vyzvedne, Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Bez čestného prohlášení, které je přílohou tohoto sdělení nebude žákovi umožněn vstup do budovy školy. Žáci musí mít roušky.

Upozornění: Všichni žáci,kteří nejsou kmenovými žáky naší školy, se musí přihlásit.

Informace o podmínkách přihlášení a kritéria jsou zveřejněna na webových stránkách v záložce : Rozšířená výuka matematiky

Pokud se zájemci nepřihlásí do 9.6.2020, nebudou, vzhledem k daným hygienickým  a organizačním opatřením, moci zařazovací zkoušku vykonat.

Seznam zařazených žáků bude zveřejněn pod registračním číslem na webových stránkách škola a informační tabuli před školou dne  23.6.2020


Dalši příspěvky