Organizace žáků I. stupně

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s organizací a zajištěním žáků I. stupně, kteří se zúčastní prezenční výuky od 25. 5. 2020.

Děkujeme Vám za vyjádření a potvrzení nástupu Vašeho dítěte do školy. Na základě těchto předběžných počtů jsme připravili skupiny, které naplňují požadovaná kritéria pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Naší prioritou bylo utvořit skupiny, které odpovídají zařazení žáků do běžných tříd a kde bude vyučovat paní učitelka třídní.

Třídy, ve kterých je počet zájemců o prezenční výuku vyšší než 15, je nutné rozdělit. Jedná se o třídy IV. C, V. A a V. B. Výběr žáků, kteří budou zařazeni do jiné skupiny, zajistíme losováním. O výsledku budou vyrozuměni zákonní zástupci žáků IV. C a 5. ročníků prostřednictvím paní učitelek třídních.

Paní učitelky třídní budou zabezpečovat dopolední výuku od 7:40 do 11:40 hodin. Dále budou pokračovat v distančním vzdělávání žáků, kteří do školy v posledních týdnech již za zdravotních nebo jiných důvodů nenastoupí.

Rozvrh hodin nebude odpovídat rozvrhu, který byl platný v období před uzavřením školy.  Každý den se bude vyučovat český jazyk, matematika, dvakrát týdně budou zařazeny předměty prvouka, přírodověda a vlastivěda, 4. a 5. ročníky budou mít možnost procvičovat angličtinu. Výuka tělesné výchovy, a to ani plaveckého výcviku, není možná. Ostatní výchovy budou zařazeny dle uvážení paní učitelek.  Konkrétní upřesnění bude k dispozici do 22. 5. 2020.

Odpolední skupiny budou zachovány dle dopoledního modelu –  může dojít pouze k ponížení počtu žáků. Péči o děti (od 11:40 do 16:00 hodin) zajistí paní vychovatelky, paní asistentky a pan asistent. Aktivity dětí budou vycházet ze školního vzdělávacího programu Školní družiny.

Pedagogický dozor

(třídní učitelka – dopolední výuka;

paní vychovatelka/AP – odpolední program)

1. A

Drahokoupilová

Stránská

1. B

Šípalová

Maříková

1. C

Šimíková

Nergerová

2. A

Janková

Svobodová

2. B

Kloboučníková

Juhászová

2. C

Nováková

Fryčová

3. A

Neradová

Sitarčíková

3. B

Tlustá

Dufková

4. A

Srpková

Mášová

4. B

Pátová

Jarolímková

4. C

Rajtrová

Koudelka

5. A

Černá                                                                    

Odpolední program se nebude konat.

5. B

Klimešová                                                             

Odpolední program se nebude konat.                   

 

Pravidla pro pobyt ve škole od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020

  1. Žáci přicházejí do školy s vlastní rouškou, pro pobyt ve škole musí mít 2 roušky a igelitový sáček.
  2. Před budovou školy žáci dodržují rozestup 2 metry a dbají pokynů pedagogického dozoru/třídních učitelů, kteří budou dohlížet na plynulý vstup do prostor šatny.
  3. Před vstupem do školy žáci odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s podpisem zákonného zástupce – dokument je k dispozici ke stažení prokliknutím tohoto textu.
  4. Žáci dbají na zvýšená hygienická pravidla po celou dobu pobytu ve škole, tzn.:
  • používají dezinfekci na ruce po přezutí a odložení svršků v šatně, ruce si dezinfikují nejpozději po příchodu do učebny (mýdlo, dezinfekce a papírové utěrky je umístěny v učebnách, před zázemím toalet, v šatně školy)
  • žáci využívají dezinfekční prostředky vždy po skupinové činnosti, při níž je využíván jeden nástroj/prostředek pro výuku (např. pero pro ovládání interaktivní tabule), po  venkovní aktivitě, před stravováním, po užití toalet atd.
  1. Žáci se pohybují po budově školy pouze v místech, která jsou pro prezenční výuku určena – šatna, učebna, toalety v poschodí, kde se nachází kmenová učebna skupiny.
  2. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu je povinen každý žák bezprostředně informovat pedagogický dozor a dbát pokynů učitele.

 

V pondělí 25. 5. 2020 budou žáci vstupovat do budovy pod dohledem paní učitelek třídních. Místo a čas srazu bude upřesněno do 22. 5. 2020. Pro vstup a odchod z budovy budeme využívat více míst, proto Vás žádáme o zvýšenou pozornost pokynů, které Vám zprostředkují paní učitelky třídní.

Školní jídelna bude v provozu, vařit se však bude pouze 1 jídlo. Zájemci o školní stravování se musí přihlásit do systému: https://www.strava.cz, nebo mohou poslat zprávu vedoucí školní jídelny prostřednictvím elektronické pošty: jidelna@zssutka.cz

Zákonní zástupci žáků, kteří se nebudou stravovat, informují rovněž paní učitelku třídní. Tato informace je důležitá pro organizaci školy (výměna pedagogického dozoru po ukončení dopoledního bloku, zabezpečení odchodu žáků ze školy).

Provoz ranní družiny je do konce školního roku zrušen. Provoz odpoledních aktivit končí v 16 hodin!

Ve škole nebudou zajištěny ani zájmové kroužky žáků. Informaci o přeplatku školného Vám sdělí organizátoři.

Vážení rodiče,

sledujte prosím aktuality, které Vám příští týden postoupí paní učitelky třídní na Vaši mailovou adresu, nebo  webové stránky školy.

V případě jakýchkoli změn a nutných doplnění Vás budeme neodkladně informovat.

 

Mgr. Zbyněk Drozda, Mgr. Eva Rambousková

 

 


Dalši příspěvky