Informace pro zájemce o šestou třídu s rozšířenou výukou matematiky

Novinkypro rodičepro žáky

Zpráva pro zájemce o šestou třídu s  rozšířenou výukou  matematiky Zařazovací písemná zkouška se uskuteční v pondělí  7. 6. 2021

  •  v 10.00 hod. pro zájemce 5.A, B, C naší školy
  •  ve 14.30 hod. pro zájemce ZŠ Trojská (spádová škola) a pro přihlášené zájemce z jiných škol

Organizace zařazovací zkoušky bude upravena dle aktuálních opatření a podmínek  Pro zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou matematiky dle Vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,§ 9 odst.1., ředitel školy stanovil pro žáky 5.tříd tyto podmínky:

  1. Bude otevřena jedna matematická třída max. o 24 žácích
  2. Zájemci o 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky projdou písemnou zkouškou, jejíž výsledky určí zařazení do matematické třídy
  3. V zařazovací zkoušce uspějí ti žáci, kteří získají alespoň 20bodů z celkového počtu 40 bodů.
  4. V případě rovnosti bodů přijímací zkoušky u jednotlivých uchazečů budou dalšími rozhodujícími kritérii :

a) průměrná hodnota známek matematiky z I.pololetí 4. třídy a I.pololetí 5.třídy

b) průměrný prospěch v I.pololetí 4.třídy a  I.pololetí 5. třídy

  1. Na základě výsledků zkoušky přednostně budou zařazováni naši žáci a přijatí žáci ZŠ Trojská, pro které jsme na II. stupni spádovou školou. Zbývající místa budou obsazena nespádovými žáky dle dosažených výsledků.
  1. Zájemci z jiných škol vyplní „Dotazník žáka třídy s rozšířeným vyučováním matematiky“ a zašlou do 31. 5. 2021 na emailovou adresu: zssutka@zssutka.cz

Dotazník žáka třídy s rozšířeným vyučováním matematiky.docx

Dotazník žáka třídy s rozšířeným vyučováním matematiky.pdf

Seznam zařazených žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky bude zveřejněn na webu školy a informační tabuli před školou ve středu 16.6.2021

Písemná zkouška do matematické třídy

Součástí písemné zkoušky budou úlohy, jejichž obtížnost odpovídá učivu matematiky 5.ročníku a několik logických úloh.

Doba zkoušky:   45 minut.   60 minut pro žáky  s ind. vzdělávacími potřebami, které mohou ovlivnit přijímací pohovory do mat.třídy. Doporučení  o úlevách pedagogicko – psychologické poradny  přinesou pouze žáci přicházející z jiných škol.

S sebou: psací a rýsovací potřeby, příp. pastelky

Zkoušky se konají ve III. patře v učebnách výpočetní techniky a matematiky

Upozornění: Účast žáků z jiných škol je třeba předem potvrdit e-mailem na adresu: zssutka@zssutka.cz  a  zaslat vyplněný „Dotazník žáka s rozšířenou výukou matematiky“, který je součástí této zprávy.

Mimořádné  opatření  pro vstup žáků, kteří nejsou kmenovými žáky naší školy:

Podmínkou vstupu žáků na zařazovací zkoušku do matematické třídy je doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID- 19, který není starší 7 dní a které vydá na požádání kmenová škola.

Je možné jej také nahradit:

1) dokladem o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

2) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.

Informace o výsledcích žáků, kteří nebudou zařazeni do mat. třídy podá tel., emailem nebo osobně po tel. objednání p.uč.Šolcová  (284 685 856, solcova@zssutka).

Dotazník žáka třídy s rozšířeným vyučováním matematiky.docx

Dotazník žáka třídy s rozšířeným vyučováním matematiky.pdf


Dalši příspěvky