Zpráva pro zájemce o šestou třídu

pro rodičepro žáky

Zpráva pro zájemce o šestou třídu s rozšířenou výukou matematiky

 Zařazovací písemná zkouška se uskuteční v pondělí 5. 6. 2023

  1.  od 8.55 hod. pro zájemce 5. A, B, C naší školy
  2. ve 14.30 hod. pro zájemce ZŠ Trojská (žáky spádové) a pro přihlášené zájemce z jiných škol

 Organizace zařazovací zkoušky bude upravena dle aktuálních podmínek

Pro zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou matematiky dle Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, § 9 odst. 1, ředitel školy stanovil pro žáky 5. tříd tyto podmínky:

  1. Bude otevřena jedna matematická třída max. o 24 žácích.
  2. Zájemci o 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky projdou písemnou zkouškou, jejíž výsledky určí zařazení do matematické třídy.
  3. V zařazovací zkoušce uspějí ti žáci, kteří získají alespoň 22 bodů z celkového počtu 40 bodů.
  4. V případě rovnosti bodů přijímací zkoušky u jednotlivých uchazečů budou dalšími rozhodujícími kritérii:

        a) známka z matematiky v I. pololetí 5. třídy

        b) průměrný prospěch v I. pololetí 5. třídy

  1. Na základě výsledků zkoušky budou přednostně zařazováni naši žáci, žáci spádoví a přijatí žáci ZŠ Trojská, pro které jsme na II. stupni kmenovou školou. Zbývající místa budou obsazena nespádovými žáky dle dosažených výsledků.
  1. Zájemci z jiných škol vyplníDotazník žáka třídy s rozšířeným vyučováním matematiky“ a zašlou do 19. 5. 2023 na e-mailovou adresu: zssutka@zssutka.cz

Seznam zařazených žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky bude zveřejněn na webu školy a informační tabuli před školou ve středu 14. 6. 2023

Písemná zkouška do matematické třídy

Součástí písemné zkoušky budou úlohy, jejichž obtížnost odpovídá učivu matematiky 5. ročníku, a několik logických úloh.

Doba zkoušky:

  • 45 minut
  • 60 minut pro žáky s individuálními vzdělávacími potřebami, které mohou ovlivnit přijímací zkoušku do matematické třídy.

Doporučení  o úlevách pedagogicko-psychologické poradny přinesou pouze žáci přicházející z jiných škol.

S sebou: psací a rýsovací potřeby, příp. pastelky

Zkoušky se konají ve III. patře v učebnách výpočetní techniky a matematiky.

Upozornění:

Účast žáků z jiných škol je třeba předem potvrdit e-mailem na adresu: zssutka@zssutka.cz  a  zaslat vyplněný „Dotazník žáka s rozšířenou výukou matematiky“, který je součástí této zprávy.

Informace o výsledcích žáků, kteří nebudou zařazeni do matematické třídy, podá telefonicky, e-mailem nebo osobně po tel. objednání p. uč. Šolcová  (284 685 856, solcova@zssutka.cz).

Dotazník žáka s rozšířenou výukou matematiky.PDF

Dotazník žáka s rozšířenou výukou matematiky.DOC

 


Dalši příspěvky